Do zadań Komisji Legislacyjnej należy:

1. opiniowanie projektów ustaw i rozporządzeń nadsyłanych do OIL celem konsultacji,

2. nadzorowanie oceny aktów prawnych, koordynacja działań ekspertów i specjalistów w zakresie legislacji,

3. formułowanie projektów stanowisk wobec spraw i problemów prawno-medycznych skierowanych przez ORL i inne organy Izby,

4. proponowanie ORL zmian obowiązujących uregulowań, bądż celowości przyjęcia nowych uregulowań dotyczących działalności samorządu lekarskiego i systemu ochrony zdrowia.

Projekty do opiniowania:

Opublikowany 2015/12/31

Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności aktywnych wyrobów medycznych do implantacji, z prośbą o zgłaszanie ewentualnych uwag do dnia 12 stycznia 2016 roku.

- projekt do pobrania

- projekt OSR

- tabela


Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kryteriów raportowania zdarzeń z wyrobami, sposobu zgłaszania incydentów medycznych i działań z zakresu bezpieczeństwa wyrobów, z prośbą o zgłaszanie ewentualnych uwag do dnia 12 stycznia 2016 roku.

 - projekto do pobrania

- projekt OSR

- tabela

- załącznik

projekt doc


Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wysokości opłat za złożenie zgłoszeń dotyczących wyrobów oraz wysokości opłaty za złożenie wniosku o wydanie świadectwa wolnej sprzedaży, z prośbą o zgłaszanie ewentualnych uwag do dnia 12 stycznia 2016 roku.

- projekt do pobrania

- projekt OSR

- projekt doc


Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu dokonywania zgłoszeń i powiadomień dotyczących wyrobów, z prośba o zgłaszanie ewentualnych uwag do dnia 12 stycznia 2016 roku.

- projekt do pobrania

- projekt OSR

- tabela

- załącznik

- projekt doc


Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzorów wniosków związanych z badaniem klinicznym wyrobu medycznego i wysokości opłat za złożenie tych wniosków, z prośbą o zgłaszanie ewentualnych uwag do dnia 12 stycznia 2016r.

- projekt do pobrania

- projekt OSR

- załącznik

- projekt doc


Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących planowania, prowadzenia, monitorowania i dokumentowania badania klinicznego wyrobu medycznego, z prośbą o zgłaszanie ewentualnych uwag do dnia 12 stycznia 2016r.

- projekt do pobrania

- projekt OSR

- projekt doc


Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie udzielania autoryzacji jednostkom w celu ich notyfikacji w zakresie wyrobów, wysokości opłat za złożenie wniosków w tym zakresie oraz prowadzenia kontroli jednostek ubiegających się o autoryzację i jednostek notyfikowanych, z prośbą o zgłaszanie ewentualnych uwag do dnia 12 stycznia 2016 roku.

- projekt do pobrania

- projekt OSR

- tabela


Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych, z prośbą o zgłaszanie ewentualnych uwag do dnia 12 stycznia 2016r.

 - pismo MZ

- projekt do pobrania

- projekt OSR

- tabel zgodności

- dokument


Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie utworzenia Krajowego Rejestru Nowotworów, z prośbą o zgłaszanie ewentualnych uwag do dnia 04 stycznia 2016 roku.

- projekt do pobrania

- OSR


Projekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej, z prośbą o zgłaszanie ewentualnych uwag do dnia 12 stycznia 2016 roku

- projekt do pobrania 

- projekt do pobrania - dokument


Projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna, z prośbą o zgłaszanie ewentualnych uwag do dnia 05 stycznia 2016 roku.

- projekt do pobrania

- załącznik 1

- załącznik 2


Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów oraz sposobu przetwarzania dokumentacji medycznej w podmiotach leczniczych utworzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych  z prośbą o zgłaszanie ew. uwag do dnia 11 stycznia 2016 roku.

- projekt do pobrania

- uzasadnienie

- OSR

- załącznik1

- załącznik2

- załącznik3

- załącznik5

- załącznik6


Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie minimalnych wymagań organizacyjno- technicznych dla Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi, z prośbą o zgłaszanie ewentualnych uwag do dnia 12 stycznia 2016 roku.

- projekt do pobrania

- OSR


Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw z prośbą o zgłaszanie ew. uwag do dnia 11 stycznia 2016 roku.

- projekt do pobrania

- OSR


Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016, z prośbą o zgłaszanie ewentualnych uwag do dnia 08 stycznia 2016 roku.

- projekt do pobrania


Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, z prośbą o zgłaszanie ewentualnych uwag do dnia 08 stycznia 2016 roku.

- projekt do pobrania